दशरथकृत शनि स्तोत्र

    दशरथ उवाच:
    प्रसन्नो यदि मे सौरे ! एकश्चास्तु वरः परः ॥
    रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं कदाचन् ।
    सरितः सागरा यावद्यावच्चन्द्रार्कमेदिनी ॥
    याचितं तु महासौरे ! नऽन्यमिच्छाम्यहं ।
    एवमस्तुशनिप्रोक्तं वरलब्ध्वा तु शाश्वतम् ॥
    प्राप्यैवं तु वरं राजा कृतकृत्योऽभवत्तदा ।
    पुनरेवाऽब्रवीत्तुष्टो वरं वरम् सुव्रत ॥
    दशरथकृत शनि स्तोत्र:
    नम: कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठ निभाय च ।
    नम: कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नम: ॥1॥
    नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च ।
    नमो विशालनेत्राय शुष्कोदर भयाकृते ॥2॥
    नम: पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णेऽथ वै नम: ।
    नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोऽस्तु ते ॥3॥
    नमस्ते कोटराक्षाय दुर्नरीक्ष्याय वै नम: ।
    नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने ॥4॥
    नमस्ते सर्वभक्षाय बलीमुख नमोऽस्तु ते ।
    सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु भास्करेऽभयदाय च ॥5॥
    अधोदृष्टे: नमस्तेऽस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते ।
    नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोऽस्तुते ॥6॥
    तपसा दग्ध-देहाय नित्यं योगरताय च ।
    नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नम: ॥7॥
    ज्ञानचक्षुर्नमस्तेऽस्तु कश्यपात्मज-सूनवे ।
    तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् ॥8॥
    देवासुरमनुष्याश्च सिद्ध-विद्याधरोरगा: ।
    त्वया विलोकिता: सर्वे नाशं यान्ति समूलत: ॥9॥
    प्रसाद कुरु मे सौरे ! वारदो भव भास्करे ।
    एवं स्तुतस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबल: ॥10॥
    दशरथ उवाच:
    प्रसन्नो यदि मे सौरे ! वरं देहि ममेप्सितम् ।
    अद्य प्रभृति-पिंगाक्ष ! पीडा देया न कस्यचित् ॥