मंत्र-भगवान शिव को प्रसन्न करने के मंत्र

1. महामृत्युंजय मंत्र-

ऊँ हौं जूं स: ऊँ भुर्भव: स्व: ऊँ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। ऊर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ऊँ भुव: भू: स्व: ऊँ स: जूं हौं ऊँ।।
2. शिव जी का मूल मंत्र-

ऊँ नम: शिवाय।।
3. भगवान शिव के प्रभावशाली मंत्र-

ओम साधो जातये नम:।। ओम वाम देवाय नम:।।

ओम अघोराय नम:।। ओम तत्पुरूषाय नम:।।

ओम ईशानाय नम:।। ॐ ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय।।
4. रुद्र गायत्री मंत्र-

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥
5. शिव के प्रिय मंत्र-

- ॐ नमः शिवाय।

- नमो नीलकण्ठाय।

- ॐ पार्वतीपतये नमः।

- ॐ ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय।

- ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्त्तये मह्यं मेधा प्रयच्छ स्वाहा।